Kepner and Fourie™

„Istotne problemy z jakimi się mierzymy nie mogą zostać rozwiązane na tej samej płaszczyźnie myślenia, na której powstały.” 

Albert Einstein

newLogos

Od 2009 roku jesteśmy partnerem Thinking Dimensions Global, światowego lidera w zakresie metodyk podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Pomagamy organizacjom osiągać widocznie lepsze wyniki dzięki podnoszeniu jakości procesów rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji.

Oferujemy warsztaty, wdrożenia i doradztwo w zakresie systemowego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji (PSDM, itRCA, RCA) stosując procesy myślenia krytycznego KEPNERandFOURIE™.

Podejmowanie decyzji

 

Decyzje podejmujemy dlatego, że albo chcemy coś zmienić albo coś się zmieniło. O przyszłości każdej organizacji stanowi suma decyzji podjętych przez pracowników. Skracamy czas niezbędny na podjęcie decyzji i podnosimy ich jakość. Oferujemy logiczny, powtarzalny system podejmowania decyzji. W praktyce wdrażamy koncepcję zarządzania przez zaangażowanie dając menadżerom narzędzia pozwalające na skuteczne opracowanie kompletnych rozwiązań oraz ich wdrożenie o czasie, w założonym budżecie i w kontrolowany sposób. Stosowane narzędzia zapewniają wykorzystanie w pełni potencjału pracy grupowej oraz wiedzy i doświadczenia zespołów przy jednoczesnym rygorystyczny przestrzeganiu kolejności i kompletności następujących po sobie etapów. Przejrzyste i logiczne formaty zapisów informacji pozwalają na szybkie wyłapanie luk i potencjalnych problemów oraz łatwą i logiczną prezentację toku myślenia oraz argumentacje.

Rezultatem wprowadzenia metodyki KEPNERandFOURIE™ jako narzędzia opracowywania i podejmowania decyzji jest Podniesienie efektywności i jakości procesów zarządczych poprzez: 

 • koncentrowanie się jedynie na obiektywnie ważnych aspektach danej sytuacji
 • wspólne i pełne zrozumienie istoty problemu
 • podejmowanie trafnych decyzji
 • unikanie powracania do kwestii raz rozstrzygniętych
 • opracowanie nowych, wcześniej nieanalizowanych rozwiązań
 • mierzalne przyśpieszenie procesów decyzyjnych
 • wzrost bezpieczeństwa biznesowego (w tym analiza i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom)

Rozwiązywanie problemów technicznych i wydajnościowych w przemyśle

 

Wspieramy zespoły projektowe oraz menadżerów odpowiedzialnych za produkcję/operacje w odnajdywaniu kluczowych problemów, rozwiązywaniu ich oraz opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań poprawiających efektywność. Przewagą metodyki KEPNERandFOURIE™ w porównaniu z innymi narzędziami jest szybkość z jaką można przejść od określenia istoty problemu, przez jego rozwiązanie aż po opracowanie działań naprawczych i prorozwojowych.

Procesy PSDM/RCA KandF™ są skuteczne i szybkie.

Rezultatem wprowadzenia metodyki KandF™, jako narzędzia rozwiązywania problemów i opracowywania rozwiązań jest podniesienie efektywności całości obszaru produkcji/operacji dzięki:

 • właściwemu definiowanie co jest faktycznym problemem
 • błyskawicznemu definiowanie i usuwanie źródłowej przyczyny problemu
 • eliminację ponownego pojawienia się problemów o podobnym podłożu w przyszłości
 • minimalizowanie liczby pojawiających się awarii/usterek.
 • likwidacji działań na zasadzie „prób i błędów”
 • skróceniu czasu działań wdrożeniowych
 • opracowywaniu skuteczniejszych rozwiązań dla pojawiających się problemów

Całościowe wdrożenie metodyki KandF™ w obszarze operacji doprowadza do poprawy kluczowych wskaźników:

 • kosztowych
 • jakościowych
 • wydajnościowych

IT Root Cause Analysis (itRCA) – unikalne rozwiązanie dla IT zgodne z ITIL Framework

 

Rozwiązujemy problemy „Za pierwszym razem za każdym razem”. Wyjaśnienie każdego incydentu szybko, dokładnie i ostatecznie jest kluczowe dla efektywności operacji IT. Oferujemy działom IT narzędzia pozwalające każdemu profesjonaliście na rozwiązywanie incydentów i problemów u ich źródła.

Wprowadzenie metodyki KEPNERandFOURIE™ itRCA zapewnia:

 • podniesienie poziomu dostępności usług
 • ograniczenie kosztów operacyjnych
 • ograniczenie ilości nawracających incydentów
 • zminimalizowanie ilości „roll-backów”
 • ograniczenie ilości eskalacji

Poprzez:

 • maksymalnie szybkie przywracanie usług
 • szybką i skuteczną analizę incydentów oraz określenie ich przyczyny technicznej (technical cause analysis – incident management)
 • określenie źródła powstania problemu (it root cause analysis – problem management)
 • szybkiego i skutecznego budowania rozwiązań
 • podejmowanie optymalnych decyzji i systemową analizę ryzyk

Ostatecznie podnosimy efektywność wykorzystania zasobów każdego działu IT oraz zaangażowanie zespołu.


WSPÓŁPRACA

spintegra@spintegra.pl
+48 517 531 110

Napisz do nas

SIEDZIBA

Spintegra Sp. z o.o.
Kryształowa 29A
01-356 Warszawa

NIP: 522-25-81-106, KRS 0000191049 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 50 000 zł